White Gold Bracelet

5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold

5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold
5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold
5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold
5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold

5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold

5.50 Carat F-G/ SI Natural Round Diamond Tennis Bracelet 9kWhite Gold.


5.50 Carat Exceptional White Natural Round Diamond Tennis Bracelet White Gold